Voľné pracovné miesto: "VEDÚCI/A PODJAVORINSKÉHO MÚZEA" (pobočky Trenčianskeho múzea v Trenčíne)

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE

Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta

„VEDÚCI/A PODJAVORINSKÉHO MÚZEA"

(pobočky Trenčianskeho múzea v Trenčíne)

Pracovisko: Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom

Počet pracovných miest: 1

Nástup: júl 2024

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú a následným predĺžením na dobu neurčitú, 100% úväzok

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na vykonávanie funkcie:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (smer humanitný, ekonomický, právny, cestovný ruch) - kvalifikačné predpoklady preukáže uchádzač predložením kópie vysokoškolského diplomu
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • prax v múzeu alebo v galérii min. 3 roky
 • prax v riadiacej funkcii min. 3 roky (min. na pozícii vedúci oddelenia alebo manažérskej pozícii)
 • znalosť právnych predpisov z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, múzejníctva a z oblasti riadenia oddelenia
 • osobnostné predpoklady
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť
 • manažérske zručnosti
 • znalosť štátneho jazyka
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • návrh Koncepcie rozvoja Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom a jeho pobočiek na 10 rokov, v rozsahu max. 10 strán.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • motivačný list
 • kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
 • čestné prehlásenie o pravdivosti zaslaných údajov
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • návrh koncepcie

Charakteristika činnosti:

 • zodpovednosť za bezproblémový chod oddelenia Podjavorinské múzeum po organizačnej i technickej stránke
 • zodpovednosť za stav expozičných objektov a areálu
 • príprava a organizovanie podujatí
 • v spolupráci s kurátormi zodpovedá za odbornú stránku expozícií
 • v spolupráci s vedením múzea pripravuje projekty pre ďalší rozvoj oddelenia Podjavorinské múzeum
 • vedenie a organizovanie činnosti zamestnancov oddelenia Podjavorinské múzeum
 • plánovanie, kontrolovanie a vyhodnocovanie činnosti oddelenia
 • spracovanie dochádzky zamestnancov oddelenia
 • vybavovanie administratívnej agendy

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

Výška funkčného platu je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z.. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov. Nástupný plat je 1500 eur v závislosti od odbornej praxe uchádzača.

Benefity zamestnávateľa:

 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona
 • flexibilná pracovná doba
 • účasť na kultúrnych podujatiach konaných na Trenčianskom hrade
 • ICOM karta – bezplatné vstupné do svetových múzeí
 • firemné aktivity
 • mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie (ak prac. pomer trvá viac ako 6 mesiacov)
 • príspevok na rekreáciu

Výberové konanie bude uskutočnené:

 • Písomnou formou
 • Ústnou formou – ústny pohovor, ktorého súčasťou je aj predstavenie návrhu koncepcie rozvoja Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) žiadame predložiť osobne do podateľne Trenčianskeho múzea v Trenčíne alebo doručiť poštou na adresu: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Jilemnického 532/2, 911 01 Trenčín tak, aby bola zaevidovaná v podateľni Trenčianskeho múzea v Trenčíne najneskôr dňa 12. júla 2024 vrátane.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní, spolu s požadovanými dokladmi musia byť doručené v zalepenej obálke s označením „VEDÚCI/A ODDELENIA PODJAVORINSKÉHO MÚZEA “.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčianske múzeum v Trenčíne písomne. Predpokladaný termín nástupu je júl 2024.

Výberové konanie vyhlasuje Trenčianske múzeum v Trenčíne prostredníctvom internetovej stránky na adrese: www.muzeumtn.sk uverejnené dňa 20. júna 2024.

Len vybraní uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.