Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov č. 1/2019

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 1/2019

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46

91250 Trenčín

IČO: 34059199

zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka § 9a ods. 9 zákona č 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov v objekte Trenčianskeho múzea v Trenčíne, oddelenie Podjavorinské v Novom Meste nad Váhom.  • PREDMET OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Prenájom nebytového priestoru na prízemí budovy oddelenia Podjavorinské múzeum na Námestí Slobody č.4 v meste Nové Mesto nad Váhom, parc. č.4406, súp. č. 4, zapísané v liste vlastníctva č. 909. Celková výmera nebytových priestorov je 53,2m².

Nebytové priestory sú vyznačené na pôdoryse objektu, ktorý tvorí prílohu tejto súťaže.  • KONTAKTNÁ OSOBA VYHLASOVATEĽA

Meno: Samuel Rybnikár

Telefón: +421 901 918 828

E-mail: samuel.rybnikar@muzeumtn.sk3. DOBA NÁJMU

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 5 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a to v termíne do 7 pracovných dní po skončení elektronickej aukcie. Nájomnú zmluvu bude možné skončiť aj výpoveďou zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany, s výpovednou dobou 2 mesiace. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť a neuzatvoriť zmluvu, a to aj bez udania dôvodu.4. ÚPRAVA A VYBAVENIE PREDMETU NÁJMU

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné náklady. Úprava priestorov musí mať zvratný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu, alebo vybavenie priestoru nájmu.5. INFORMATÍVNA VÝŠKA NÁJOMNÉHO URČENÁ NA ZÁKLADE ZÁSAD HOSPODÁRENIA S MAJETKOM TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Z JÚLA 2014 V ZNENÍ DODATKU Č.1 A DODATKU Ć.2

Suma : 10 € za 1 m² / mesačne

V nájomnom nie sú započítané náklady za elektrickú energiu, vodu, odvoz odpadu, vykurovanie a alikvotná čiastka dane z nehnuteľnosti.6. PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku, predložený v troch vyhotoveniach a vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže.

Musí obsahovať:

  • Identifikačné údaje vyhlasovateľa súťaže.

  • Identifikačné údaje účastníka súťaže.

  • Predmet obchodnej súťaže.

  • Špecifické požiadavky účastníka súťaže.

  • Návrh výšky nájomného za nájom nebytového priestoru.

  • Jednoduchý projekt riešenia priestoru.

  • Predložiť fotokópiu oprávnenia na podnikanie.

Každý účastník môže predložiť iba jeden návrh. Predložený návrh nie je možné meniť alebo dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod číslom 1273 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín si v prípade uzatvorenia zmluvy hradí a vybavuje nájomca sám.

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne sídla Trenčianskeho múzea v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčíne v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „OVS na prenájom nebytových priestorov Podjavorinské múzeum – Neotvárať” v pracovných dňoch: od 15.2.2019 do 4.3.2019 do 10:00, alebo zaslať poštou na adresu sídla Trenčianskeho múzea v Trenčíne s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať dňa: 4.3.2019 o 10:30. Otváranie obálok je neverejné. Súťažné návrhy, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, budú následne zaradené do elektronickej aukcie. Oznámenie o začatí aukcie bude súťažiacim zaslané e-mailom aj s podrobnosťami zapojenia sa do elektronickej aukcie. V prípade, že súťažný návrh predloží iba jeden záujemca o prenájom, elektronická aukcia sa nebude realizovať a nájomná zmluva bude uzavretá s jediným predkladateľom ponuky.

Predmet tejto elektronickej aukcie je možné obhliadnuť. Obhliadku je možné uskutočniť na základe telefonického dohovoru s p. Samuelom Rybnikárom.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do podpisu zmluvy o nájme nebytového priestoru túto obchodnú verejnú súťaž zrušiť. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude zverejnené na webovej stránke Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené po ukončení elektronickej aukcie na webovej stránke múzea, najneskôr 3 dni po ukončení elektronickej aukcie. Účastníci súťaže budú o výsledku hodnotenia informovaní e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu.

Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v súťaži, ktorí splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššie navrhované nájomné považované za východiskové nájomné pri konečnej fáze výberu víťaza súťaže.

Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:

  • kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie ponúknuté nájomné za nájom nebytového priestoru.

Pomocným kritériom bude kvalita predloženého projektu nebytového priestoru; toto kritérium sa vyhodnocuje ešte pred začatím aukčného kola, počas otvárania obálok.

Sumár základných termínov:

Vyhlásenie súťaže: 15.2.2019

Termín dodania súťažných podkladov: 4.3.2019 do 10:00

Termín otvárania obálok : 4.3.2019 o 10:30

Termín zadania podkladov do elektronickej aukcie: 6.3.2019

Príloha:

- pôdorys objektu s vyznačením predmetu súťaže (nebytových priestorov).V Trenčíne, dňa 15.2.2019Vypracoval: Bc. Samuel Rybnikár

Schválil: Mgr. Peter Martinisko

Mgr. Peter Martinisko

riaditeľ