Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže č. 5/2019

Dňa 19.8.2019 zasadala komisia na otváranie obálok verejnej obchodnej súťaže č. 5/2019 na nájom 4 nebytových priestorov (kaviareň a suveníry, sklad, kuchynka a WC) v objekte „administratívna budova“ na Trenčianskom hrade, súp. č. 81, situovanom na pozemku parc. č. 1186/1 v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, v celkovej výmere 86,17 m2.

Do uvedenej súťaže sa v stanovenom termíne do 16.8.2019 prihlásil len jeden uchádzač KRAK SLOVAKIA s.r.o.

Záujemca KRAK SLOVAKIA s.r.o. splnil podmienky verejnej obchodnej súťaže č. 5/2019.