Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č.5/2019

Zápisnica

z otvárania obálok priameho nájmu č.5/2019

 

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Zámer priameho nájmu č. 5/2019 bol zverejnený:  dňa 26.8.2019 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 26.8.2019 na internetovej stránke vyhlasovateľa a v týždenníku MY Trenčianske noviny dňa 26.8.2019 č.34.

Ukončenie predkladania ponúk: 11.9.2019 do 10:00 hod.

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: 17.9.2019 o 8:30 hod.

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

-         prenájom časti priestoru (podkrovie Matúšovej veže na Trenčianskom hrade),mesto Trenčín, kat.úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc.č. 1186/1, v celkovej výmere 2m2, s prístupom k elektrickej energii.

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Ing. Martina Jankurová. Následne uviedla, že v stanovenom termíne sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásil 1 záujemca.

 

Záujemca č.1

Dňa  10.9.2019 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne  doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

  1. Identifikačné údaje uchádzača: RadioLAN, spol. s r.o. , Kuklovská 9, 841 05 Bratislava,  IČO: 35892641
  2. Zastúpenie: Ing. Filip Križko
  3. Navrhnutá cena za nájom: 70,- € s DPH za 2 m2

 

Záujemca č.1 splnil požadované podmienky priameho nájmu č.5/2019.

 Komisia určila poradie záujemcov nasledovne:

  1. 1.      RadioLAN, spol. s r.o., Kuklovská  9, 841 05 Bratislava

 

V Trenčíne

 

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Predseda:  Ing. Martina Jankurová           

Členovia:  Ing. Sebastián Smolka            

                  Mgr. Lucia Tretinárová           

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne