Zápisnica z otvárania obálok priameho nájmu č.6/2019

Zápisnica

z otvárania obálok priameho nájmu č.6/2019

Vyhlasovateľ: Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Zámer priameho nájmu č. 6/2019 bol zverejnený:  dňa 26.8.2019 na internetovej stránke a úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja, dňa 26.8.2019 na internetovej stránke vyhlasovateľa a v týždenníku MY Trenčianske noviny dňa 26.8.2019 č.34.

 

Ukončenie predkladania ponúk: 11.9.2019 do 10:00 hod.

Termín otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: 17.9.2019 o 9:00 hod.

 

Predmetom vyhodnotenia bol výber najvýhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy o nájme na:

-         prenájom časti priestoru (dolné nádvorie  Trenčianskeho hradu), mesto Trenčín, kat.úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc.č. 1186/1 v interiéri vykurovaného nebytového, uzamykateľného priestoru s prístupom k pitnej vode a elektrickej energii , v celkovej výmere 3 m2.

 

Zasadnutie komisie otvorila privítaním prítomných Ing. Martina Jankurová. Následne uviedla, že v stanovenom termíne sa do vyššie uvedenej súťaže prihlásili 4  záujemcovia.

 

Záujemca č.1

Dňa  5.9.2019 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne poštou doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: Vladimír Borko T-613, Veľkonecpalská 148, 971 01 Prievidza, IČO: 34 956 212
 2. Zastúpenie: Ing. Vladimír Borko
 3. Navrhnutá cena za nájom:101,- € /m2 /mesiac

 

Záujemca č.2

Dňa  10.9.2019 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne osobne  doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: DELIKOMAT SLOVENSKO spol. s.r.o., Cementárska 15, 900 31 Stupava, IČO: 35766875
 2.  Zastúpenie: Jana Schönfeld
 3. Navrhnutá cena za nájom:101,- € bez DPH/jeden mesiac/1m2

 

Záujemca č.3

Dňa  11.9.2019 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne poštou  doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: DAVITAL s.r.o., Zvolenská cesta 37A, 974 05 Banská Bystrica, IČO:31613888
 2. Zastúpenie: Ing. Dalibor Pecho
 3. Navrhnutá cena za nájom: 128,- € bez DPH /mesiac/1m2

 

Záujemca č.4

Dňa  16.9.2019 bola Trenčianskemu múzeu v Trenčíne poštou  doručená ponuka v neporušenej obálke a obsahovala nasledovné náležitosti:

 1. Identifikačné údaje uchádzača: VRBATA s.r.o., Robotnícka 4465, 017 01  Považská Bystrica, IČO:36 346 837
 2. Zastúpenie: Ing. Miroslav Vrbata
 3. Navrhnutá cena za nájom: 101,- €  /mesiac/1m2

Všetci záujemcovia okrem záujemcu č.4 splnili požadované podmienky priameho nájmu č.6/2019- Záujemca č.1, záujemca č.2 a záujemca č.3 preto postupujú do elektronickej aukcie, ktorú komisia odporúča uskutočniť.

V Trenčíne

Komisia na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:

Predseda:  Ing. Martina Jankurová         

Členovia:  Ing. Sebastián Smolka          

                  Mgr. Lucia Tretinárová        

 

Schválil:

Mgr. Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne