Zverejnenie zámeru a podmienok priameho nájmu č. 3/2019

 

Podmienky priameho nájmu č. 3/2019 na prenájom  časti pozemku

 

Vyhlasovateľ:

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemkov na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

 

1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v celkovej výmere 10 m2. Viď príloha č. 1.

 

2. Podmienky priameho nájmu:

 

a) Pozemok bude prenajímaný ako priestor na umiestnenie predajného stánku za účelom predaja suvenírov.

 

b) Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk bude najvyššia ponúknutá cena za predmet nájmu.

 

c) Predkladanie ponúk: lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je od 13.03.2019 do 28.03.2019 do 10:00 hod. Ponuku žiadame predložiť osobne do podateľne vyhlasovateľa (Trenčianske múzeum v Trenčíne, Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín), alebo doručiť poštou na adresu vyhlasovateľa tak, aby ponuka bola zaevidovaná v podateľni vyhlasovateľa do 28.3.2019 do 10:00 hod.

 

d) Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu za meter štvorcový na mesiac, jednoduchý projekt predajného stánku a návrh zoznamu tovaru ponúkaného na predaj.

 

e) Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod č. 1345 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín si v prípade uzatvorenia zmluvy hradí a vybavuje nájomca sám.

 

 

f) Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 03/2019 NEOTVÁRAŤ“.

 

g) Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční po dohode s vyhlasovateľom (kontaktnou osobou vyhlasovateľa).

 

h) Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

ch) Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva,  prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby: Mgr. Veronika Gajdošíková, zamestnanec  Trenčianskeho múzea v Trenčíne, č. tel.: 0901 918 832  e-mail: info@muzeumtn.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.

 

i) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou  zmluvou, uzatvorenou na dobu určitú. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu) a  uhradiť všetky vecné náklady, ktoré vznikli vyhlasovateľovi v súvislosti s priamym nájmom.

 

j) Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľom Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.

 

 

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to od 01.04.2019 do 31.10.2019.

 

 

4. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné náklady. Úprava priestorov musí mať zvratný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie priestoru nájmu.

 

 

5. Informatívna výška nájomného určená na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Minimálna suma nájmu za mesiac je 100 € za meter štvorcový. Energie sú zahrnuté v cene nájmu.

 

V Trenčíne, dňa 12.03.2019                                                                   

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Peter Martinisko

                                                                                                       riaditeľ

 

 

 

Zverejnenie zámeru  na nájom  majetku formou priameho nájmu  č. 3/2019

 

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

 

 

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemkov na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 formou priameho nájmu.

 

 1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti pozemku (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v celkovej výmere 10 m2. Viď príloha č. 1.

 

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a Podmienky priameho nájmu sú zverejnené na :

   - úradnej tabuli TSK, webovom sídle TSK: www.tsk.sk

   - internetovej stránke vyhlasovateľa: www.muzeumtn.sk 

   - úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Mierové námestie 46, 912 50  Trenčín

  

3. Lehota na podávanie súťažných návrhov v súlade s podmienkami súťaže je od 13.03.2019 do 28.03.2019 do 10:00 hod. na adresu vyhlasovateľa.

 

 

V Trenčíne, dňa 12.03.2019