Zverejnenie zámeru na nájom majetku formou priameho nájmu č. 07/2018

Zverejnenie zámeru na nájom majetku formou priameho nájmu č. 07/2018

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemku na Trenčianskom hrade, mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatkov č.1 a 2 formou priameho nájmu.

1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti priestoru (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v interiéri vykurovaného nebytového, uzamykateľného priestoru s prístupom k pitnej vode a elektrickej energie, v celkovej výmere 1 m2.

2. Plné znenie vyhlásenia priameho nájmu a podmienky priameho nájmu sú zverejnené na:

- internetovej stránke vyhlasovateľa: www.muzeumtn.sk

- úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

3. Lehota na podávanie súťažných návrhov v súlade s podmienkami súťaže je do 27.06.2018 do 10,00 hod.

V Trenčíne dňa 12.06.2018


Podmienky priameho nájmu na prenájom časti pozemku

Trenčianske múzeum v Trenčíne
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

Zverejňuje zámer priameho nájmu na prenájom pozemkov na Trenčianskom hrade, v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014 v znení dodatkov č.1 a 2.

1. Predmetom priameho nájmu je:

- prenájom časti priestoru (dolné nádvorie Trenčianskeho hradu), mesto Trenčín, kat. úz. Trenčín, list vlastníctva č. 1466, parc. č. 1186/1 v interiéri vykurovaného nebytového, uzamykateľného priestoru s prístupom k pitnej vode a elektrickej energie, v celkovej výmere 1 m2.

2. Podmienky priameho nájmu:

a) Pozemok bude prenajímaný ako priestor na umiestnenie predajného automatu za účelom predaja občerstvenia s ponukou širšieho sortimentu balených potravín a nápojov. Uprednostňujeme produkty s regionálnym alebo slovenským charakterom.

b) Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je 27.06.2018 do 10,00 hod. Ponuku žiadame predložiť na podateľňu vyhlasovateľa.

c) Ponuka uchádzača podľa tohto zámeru musí obsahovať: meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO fyzickej osoby – podnikateľa, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu za meter štvorcový na mesiac.

d) Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod č. 1345 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajským pamiatkovým úradom Trenčín si v prípade potreby hradí a vybavuje nájomca sám. Nájomca je rovnako zodpovedný za vybavenie všetkých potrebných povolení, predovšetkým v oblasti hygieny.

e) Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 07/2018 NEOTVÁRAŤ“.

f) Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční po dohode s vyhlasovateľom (kontaktnou osobou vyhlasovateľa).

g) Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.

h) Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa, u kontaktnej osoby:  Ing. Milena Gugová, vedúca oddelenia správy hradu, č. tel.: 0918 91 88 32, e-mail: milena.gugova1@muzeumtn.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.

i) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou, uzatvorenou na dobu určitú. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu)

a  uhradiť všetky vecné náklady, ktoré vznikli vyhlasovateľovi v súvislosti s priamym nájmom.

j) Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú riaditeľom Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to na 1 rok od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

4. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí užívania schopnosť predmetu nájmu na vlastné náklady. Úprava predmetu nájmu musí mať zvratný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie predmetu nájmu.

5. Informatívna výška nájomného určená na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z júla 2014

Minimálna fixná suma nájmu za mesiac je 25 € za meter štvorcový. Energie sú zahrnuté v cene nájmu.

V Trenčíne dňa 12.06.2018

Mgr. Peter Martinisko

riaditeľ Trenčianskeho múzea

v Trenčíne