Noviciát frátrov Spoločnosti Ježišovej v Trenčíne v rokoch 1655 – 1773

monografia


Noviciát frátrov Spoločnosti Ježišovej v Trenčíne v rokoch 1655 – 1773

Autor: PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc.

Vydalo Trenčianske múzeum v Trenčíne

Cena: 6,50 € s DPH

Knihu je možné si zakúpiť priamo na vrátnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne v Župnom dome.
Adresa: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Autor vychádza z rukopisu Liber duas continent partes…. In secunda Novitiorum Coadiutorum, nachádzajúcim sa v A Jézus Társasága Magyrországi Rendtartománya Levéltára v Budapešti. Po obsiahlom úvode, v ktorom popisuje dejiny jezuitského rehoľného domu v Trenčíne a rukopis, prepisuje záznamy o kandidátoch na vstup do rádu.

Rukopis komentuje podrobnými biografickými glosami, v ktorých sleduje novicov-frátrov od narodenia cez vstup do rádu, miesta pôsobenia až po smrť. Autor k tomu využil mnohé, zatiaľ nespracované, archívne pramene uložené v Ríme, v Budapešti, v Pannohalme, vo Viedni, v Brne a v slovenských archívoch.

Monografia je doplnená bohatou obrazovou prílohou. Na práci sa podieľali tiež pracovníci múzea - akad. maliarka Dana Krajčová úpravou obrazovej prílohy a JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, Phd. tvorbou mapiek.