Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2017


Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2017

zborník múzea

Autori: pod vedením predsedu redakčnej rady Mgr. Petra Martiniska:

PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc. , Ing. Vojtech Brabenec, Mgr. Peter Brindza, PhD.,                     Mgr. Veronika Ďurejová, Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. , Mgr. Barbora Korenačková, Mgr. Martin Malo, JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD., Mgr. Mária Mitterová, Mgr. Vladimír Pinďák, Mgr. Janka Štefaničáková, Mgr. Lukáš Trnkóci, Ing. Jozef Vavruš, Ján Žovinec

Vydalo Trenčianske múzeum v Trenčíne

Cena: 10,- € s DPH

Knihu je možné si zakúpiť priamo na vrátnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne v Župnom dome.
Adresa: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Obsahovo je zborník venovaný najstaršiemu osídleniu Trenčína a jeho okolia, reformácií v Dolnotrenčianskom kontuberniu na príklade Trenčianskej Turnej a o študentoch z okresu Trenčín na brnianskych technických vysokých školách v medzivojnovom období, či článkom o výtvarnom prejave Cimon a Pero v kontexte rímskej charity v zbierkach múzea, ale tiež aj o komunikácií Mikuláša Ilešháziho s panstvami na Morave, ďalej dejinám kláštora na Skalke. 

V zborníku nechýba ani materiálová štúdia, diskusia o pojme „Trenčiansko“, recenzie, správy z konferencií,  či informačná správa o činnosti múzea v Trenčíne.Informácia pre prispievateľov do Zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Prosíme autorov, aby dodržiavali nasledovné spôsoby popisu dokumentov. Príspevky sa uverejňujú v slovenčine, príp. v češtine. Štúdie sú doplnené abstraktom a kľúčovými slovami vo svetovom jazyku.

Názov článku v slovenskom a anglickom jazyku hrubé písmo, veľkosť 14.

Meno a priezvisko autora /ov.

Abstrakt vo svetovom jazyku max. 10 riadkov (riadkovanie 1).

Kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku – min. tri a maximálne desať.

Príspevok by mal byť členený na úvod, jadro a záver.

Doporučený rozsah 17 normostrán (s výnimkou materiálových štúdií) aj s obrázkami, tabuľkami, grafmi a poznámkovým aparátom pod čiarou.

Veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, zarovnanie vľavo.

Veľkosť tabuliek a grafov je nutné prispôsobiť strane. Tabuľky a grafy sú číslované.

Tabuľka č. 2: Percentuálne zastúpenie endemitov v Trenčianskom múzeu

Graf č. 3: Natalita občanov Zliechova v roku 1668

Obrázky v rozsahu min. 300 dpi, najvhodnejšie 600 dpi. Je nutné uviesť zdroj, príp. autora.

Recenzie v rozsahu 6 – 8 normostrán. Recenzia musí zachycovať prednosti a obmedzenia práca a súčasne autorov subjektívny prístup.

Správy v rozsahu 1 – 2 normostrany.

Popisu dokumentov citácií je podľa ISO 690 a ISO 690-2

1. Knihy / Monografie

Autor. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania. Ak sú dvaja alebo traja autori oddeľujú sa čiarkou. Ak je viac autorov ako traja uvedie sa prvý autor a skratka a kol. alebo et al. ak je to zahraničné dielo. Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať.

Trenčín : vlastivedná monografia 1. Ed. M. Šišmiš. Bratislava : Alfa, pre Mestský úrad Trenčín, 1993, s. 72.

Ak je viac editorov tak sa uvádza skratka Eds. TIMKO, J., SIEKEL. P., TURŇA, J. História nášho rodu. Bratislava : Veda, 2004. HORVÁT, J. a kol. Ako písať dejiny. Bratislava : Obzor, 1999.

Opakovaná citácia sa uvádza HORVÁT, J. a kol. c. d., s. 10.

2. Článok v časopise

Autor. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN, rok, ročník, číslo zväzku, strana.

NIŽŇANSKÝ, E. Rokovania nacistického Nemecka o deportáciách Židov v roku 1942 – príklad Slovenska, Rumunska a Maďarska. In Historický časopis, 2010, roč. 58, č. 4, s. 482.

KORENKO, S., ŠTEFÁNIK, M., TRNIK, M. Pavúky (Araneae) nadregionálneho biocentra Žihľavník - Baske (Strážovské vrchy, Slovensko). In Folia faunistica Slovaca, 2012, roč. 17, č. 4, s. 309 – 315.

3. Článok zo zborníka a monografie

Autor. Názov článku. In Názov zborníka. Zostavovateľ. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania, strana.

BRTÁŇ, R. Ján Demián. In Trenčín 1972 : vlastivedný zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Bratislava : Trenčianske múzeum – vydavateľstvo Obzor, 1973, s. 31.

BOĎOVÁ, M. et al. An introduction to algorithmic and cognitive approaches for information retrieval. In 18. Informatické dni : sborník referátů z mezinárodní vědecké konference o současných poznatcích informačních a komunikačních technologiích a jejich využití. Ed. J. Hraško. Praha : Univerzita Karlova, 1990, s. 17 – 28.

4. Elektronické dokumenty - monografie

Autor. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum vydania. Dátum aktualizácie. [Dátum citovania]. Dostupnosť a prístup.

MV SR ŠA Bratislava, Zbierka cirkevných matrík, inv. č. 2359, matrika úmrtná 1672 1725 r. kat. farský úrad Trenčín, [On line] [citované 25. novembra 2011] <https://familysearch.org/ pal:/ MM9.3.1/TH-1-14350-28140-16?cc=1554443&wc=12763558>.

5. Články v elektronických časopisoch a iné príspevky

Autor. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. Rok vydania, ročník, číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN. Príklad: HOGGAN, D. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 [cit. 2003-1-10]. Dostupné na internete:

6. Príspevok v zborníku na CD-ROM

Autor. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Zostavovateľ. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania, strana.

Príklad:

MICHALÍK, T. Dvanásť rokov zákona o ochrane pamiatkového fondu : naspäť cesta nemožná – napred sa ísť musí? [CD-ROM]. In Veřejná archeologie, 2014, roč. 5, č. 5, s. 19 – 25.

7. Vedecko-kvalifikačné práce

Autor. Názov práce : označenie druhu práce (dizertačná, doktorandská). Miesto vydania : Názov vysokej školy, rok vydania, strana.

SCHREIBER, P. Štiepaná a hladená industria doby kamennej z oblasti Ilavy až Považskej Bystrice : diplomová práca. Bratislava : FF UK, 2009, s. 155.

8. Príklad na heslo zo slovníka (Encyklopédie)

Slovenský biografický slovník. IV. zväzok T-Ž. Martin : Matica slovenská, 1994, s. 15.

9. Odkaz na archívny dokument

Archív (zaužívaná skratka), názov fondu, signatúra (príp. inventárne číslo, škatuľa, č. mikrofilmu a pod.), špecifikácia dokumentu

Štátny archív Trenčín, Cista III., fasc. 10, no. 15, fasc. 11, no. 12.

Štylistická stránka je upravovaná podľa pravidiel slovenského pravopisu. Za jazykovú úpravu zodpovedá autor.

Predložením príspevku autor súhlasí so zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, pôsobisko a e-mailová adresa. Tieto osobné údaje budú v prípade akceptácie príspevku a jeho publikovania zverejnené na konci zborníka.

Adresa redakcie: Trenčianske múzeum v Trenčíne,

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie č. 46

(P. O. BOX 120),

912 50 Trenčín

Mgr. Peter Martinisko (predseda redakčnej rady) info@muzeumtn.sk