Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2018

Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2018

zborník múzea

Autori: pod vedením predsedu redakčnej rady Mgr. Petra Martiniska:

Ján Hanušin, Mgr. Peter Schreiber, Tomáš Michalík, Marián Róbert Zemene, Vladimír Pinďák, Alica Krištofová, Frederik Federmayer, Viera Bernátová, Vlastimil Hábl, Matej Moťovský,  Peter Brindza, Jaroslav Michálik, Libor Bernát,  Ladislav Jakóczy

Vydalo Trenčianske múzeum v Trenčíne

Cena: 13,- € s DPH

Knihu je možné si zakúpiť priamo na vrátnici Trenčianskeho múzea v Trenčíne v Župnom dome.
Adresa: Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín

Zborník je venovaný okrúhlemu jubileu Milana Šišmiša, st., ktorý pracoval v Trenčianskom múzeu v Trenčíne od 1. februára 1966 až do odchodu do penzie 31. decembra 1999 ako historik, vedúci oddelenia histórie, zástupca riaditeľa a riaditeľ. Bol tiež hlavným redaktorom Vlastivedného zborníku múzea a hradu v Trenčíne, na ktorý múzeum nadviazalo. Preto je nám cťou venovať úvodné príspevky Zborníka jeho osobnosti a práci v múzeu.

Informácia pre prispievateľov do Zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Prosíme autorov, aby dodržiavali nasledovné spôsoby popisu dokumentov. Príspevky sa uverejňujú v slovenčine, príp. v češtine. Štúdie sú doplnené abstraktom a kľúčovými slovami vo svetovom jazyku.

Názov článku v slovenskom a anglickom jazyku hrubé písmo, veľkosť 14. Meno a priezvisko autora /ov. Abstrakt vo svetovom jazyku max. 10 riadkov (riadkovanie 1). Kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku – min. tri a max. desať. Príspevok by mal byť členený na úvod, jadro a záver. Doporučený rozsah 17 normostrán (s výnimkou materiálových štúdií) aj s obrázkami, tabuľkami, grafmi a poznámkovým aparátom pod čiarou. Veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, zarovnanie vľavo. Veľkosť tabuliek a grafov je nutné prispôsobiť strane. Tabuľky a grafy sú číslované. Príklady: Tabuľka č. 2: Percentuálne zastúpenie endemitov v Trenčianskom múzeu Graf č. 3: Natalita občanov Zliechova v roku 1668 Obrázky v rozsahu min. 300 dpi, najvhodnejšie 600 dpi. Je nutné uviesť zdroj, príp. autora. Recenzie v rozsahu 6 – 8 normostrán. Recenzia musí zachycovať prednosti a obmedzenia práce a súčasne autorov subjektívny prístup. Správy v rozsahu 1 – 2 normostrany.

Popisu dokumentov citácií je podľa ISO 690 a ISO 690-2. Citácie v texte uviesť v kurzíve.

1. Knihy / Monografie Autor. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania. Ak sú dvaja alebo traja autori, oddeľujú sa čiarkou. Ak sú viac ako traja autori, uvedie sa prvý autor a skratka a kol. alebo et al., ak ide o zahraničné dielo. Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať. Príklad:Trenčín : vlastivedná monografia 1. Ed. M. Šišmiš. Bratislava : Alfa, pre Mestský úrad Trenčín, 1993, s. 72. Ak je viac editorov tak sa uvádza skratka Eds. Príklad: TIMKO, J., SIEKEL. P., TURŇA, J. História nášho rodu. Bratislava : Veda, 2004. HORVÁT, J. a kol. Ako písať dejiny. Bratislava : Obzor, 1999. Opakovaná citácia sa uvádza HORVÁT, J. a kol. c. d., s. 10.
2. Článok v časopise Autor. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy), rok, ročník, číslo zväzku, strana. Príklady: NIŽŇANSKÝ, E. Rokovania nacistického Nemecka o deportáciách Židov v roku 1942 – príklad Slovenska, Rumunska a Maďarska. In Historický časopis, 2010, roč. 58, č. 4, s. 482.
KORENKO, S., ŠTEFÁNIK, M., TRNIK, M. Pavúky (Araneae) nadregionálneho biocentra Žihľavník - Baske (Strážovské vrchy, Slovensko). In Folia faunistica Slovaca, 2012, roč. 17, č. 4, s. 309 – 315.
3. Článok zo zborníka a monografie Autor. Názov článku. In Názov zborníka. Zostavovateľ. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania, strana. Príklady: BRTÁŇ, R. Ján Demián. In Trenčín 1972 : vlastivedný zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Bratislava : Trenčianske múzeum – vydavateľstvo Obzor, 1973, s. 31. BOĎOVÁ, M. et al. An introduction to algorithmic and cognitive approaches for information retrieval. In 18. Informatické dni : sborník referátů z mezinárodní vědecké konference o současných poznatcích informačních a komunikačních technologiích a jejich využití. Ed. J. Hraško. Praha : Univerzita Karlova, 1990, s. 17-28.
4. Elektronické dokumenty - monografie Autor. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum vydania. Dátum aktualizácie. [Dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. Príklad:
MV SR ŠA Bratislava, Zbierka cirkevných matrík, inv. č. 2359, matrika úmrtná 1672 – 1725 r. kat. farský úrad Trenčín, [On line] [citované 25. novembra 2011] <https:// familysearch.org/ pal:/ MM9.3.1/TH-1-14350-28140-16?cc=1554443&wc=12763558>.
5. Články v elektronických časopisoch a iné príspevky Autor. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. rok vydania, ročník, číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. Príklad: HOGGAN, D. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 [cit. 2003- 01-10]. Dostupné na internete.
6. Príspevok v zborníku na CD-ROM Autor. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Zostavovateľ. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania, strana. Príklad: MICHALÍK, T. Dvanásť rokov zákona o ochrane pamiatkového fondu : naspäť cesta nemožná – napred sa ísť musí? [CD-ROM]. In Veřejná archeologie, 2014, roč. 5, č. 5, s. 19 – 25.
7. Vedecko-kvalifikačné práce Autor. Názov práce : označenie druhu práce (dizertačná, doktorandská). Miesto vydania : Názov vysokej školy, rok vydania, strana. Príklad: SCHREIBER, P. Štiepaná a hladená industria doby kamennej z oblasti Ilavy až Považskej Bystrice : diplomová práca. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2009, s. 155.
8. Príklad na heslo zo slovníka (Encyklopédie) Slovenský biografický slovník. IV. zväzok T-Ž. Martin : Matica slovenská, 1994, s. 15.
9. Odkaz na archívny dokument Archív (zaužívaná skratka), názov fondu, signatúra (príp. inventárne číslo, škatuľa, č. mikrofilmu a pod.), špecifikácia dokumentu Štátny archív Trenčín, Cista III., fasc. 10, no. 15, fasc. 11, no. 12

Štylistická stránka je upravovaná podľa pravidiel slovenského pravopisu. Za jazykovú úpravu zodpovedá autor.
Citáty a názvy diel sa uvádzajú v kurzíve Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči
ISBN a ISNN sa neuvádzajú

Adresa redakcie: Trenčianske múzeum v Trenčíne,

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie č. 46

(P. O. BOX 120),

912 50 Trenčín

Mgr. Peter Martinisko (predseda redakčnej rady) info@muzeumtn.sk