Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 1/2024

Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov č. 1/2024

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín,

Zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Martiniskom

(ďalej len „Vyhlasovateľ")

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na Trenčianskom hrade, kat. úz. Trenčín, parc. č. 1186/1,2,4-46 v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a čl. 20 a nasl. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja marca 2023.

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je:

Nájom 4 nebytových priestorov (kaviareň/suveníry, sklad, kuchynka a WC) v objekte „administratívna budova“ na Trenčianskom hrade, súp. č. 81, situovanom na pozemku parc. č. 1186/38 v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín a priestor, situovaný na pozemku parc. č. 1186/1 v meste Trenčín, kat. úz. Trenčín (ďalej len „predmet nájmu“). Spoločná rozloha predmetu nájmu je 86,17 m2.Viď príloha č.1.

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: Mgr. Drahomíra Salihbegović

Tel.: 0901 918 832

e-mail: drahomira.salihbegovic@muzeumtn.sk

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú, v trvaní 5 rokov od 07.09.2024.

4. Účel nájmu

Účelom nájmu je prevádzkovanie hradnej kaviarne a predaja suvenírov.

5. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca zabezpečí úpravu a vybavenie predmetu nájmu na vlastné náklady. Úprava predmetu nájmu musí mať reverzibilný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie predmetu nájmu.

6. Informatívna výška nájomného určená na základe Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z marca 2023

Minimálna suma nájmu za mesiac je 9 € / 1 m2 mesačne. V nájomnom nie sú zahrnuté náklady na energie.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku, predložený v troch vyhotoveniach a vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže.

Súťažný návrh musí obsahovať:

a) identifikačné údaje vyhlasovateľa,

b) identifikačné údaje účastníka súťaže,

c) predmet obchodnej súťaže,

d) návrh výšky nájomného za nájom nebytového priestoru za 1 m2 / mesiac,

e) zakreslenie návrhu riešenia priestoru,

f) vyhlásenie účastníka súťaže, že je riadne oboznámený s obsahom návrhu nájomnej zmluvy, ktorá je prílohou č. 2 k tejto súťaži a že v prípade, ak účastník súťaž vyhrá, túto podpíše v predloženom znení (jediná modifikácia zmluvy bude možná ohľadom špecifikácie zmluvnej strany – nájomcu).

Každý účastník môže predložiť iba jeden návrh. Predložený návrh nie je možné meniť alebo dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

Objekt je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky pod č. 1345 ako národná kultúrna pamiatka. Nájomca je oboznámený s týmto právnym statusom, preto akékoľvek úkony podliehajúce schváleniu Krajského pamiatkového úradu Trenčín si hradí a vybavuje nájomca sám.

V predmete nájmu je možné vykonať obhliadku v prítomnosti kontaktnej osoby vyhlasovateľa v termíne, dohodnutom s touto kontaktnou osobou.

V prípade použitia reprodukovanej hudby je nájomca povinný zabezpečiť súlad organizovaného podujatia s autorskými právami, resp. právom výkonných umelcov.

Súťažný návrh je nutné zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru č. 1/2024 – Neotvárať“ tak, aby ponuka bola zaevidovaná v podateľni vyhlasovateľa do 21.03.2024 do 10,00 h. Za deň doručenia návrhu sa považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať a zároveň súťažné návrhy sa budú vyhodnocovať dňa 22.03.2024. Otváranie obálok je neverejné. Súťažné návrhy, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky, budú následne zaradené do elektronickej aukcie. Oznámenie o začatí aukcie bude súťažiacim zaslané e-mailom aj s podrobnosťami zapojenia sa do elektronickej aukcie. V prípade, že súťažný návrh predloží iba jeden záujemca o prenájom, elektronická aukcia sa nebude realizovať a nájomná zmluva bude uzatvorená s jediným predkladateľom ponuky.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme nebytového priestoru zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude zverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa.

Výsledky vyhodnotenia súťaže budú zverejnené po ukončení elektronickej aukcie na webovej stránke vyhlasovateľa, najneskôr 3 dni po ukončení elektronickej aukcie. Účastníci súťaže budú o výsledku hodnotenia informovaní e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu.

Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v súťaži, ktorí splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššie navrhované nájomné považované za východiskové nájomné pri konečnej fáze výberu víťaza súťaže.

Detailné podmienky režimu kaviarne sú upravené v návrhu nájomnej zmluvy, ktorá je prílohou č. 2 tejto súťaže.

Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie ponúknuté nájomné za nájom nebytového priestoru.

Sumár základných termínov

Vyhlásenie súťaže: 05.03.2024

Termín dodania súťažných podkladov: 21.03.2024

Termín otvárania obálok: 22.03.2024

V Trenčíne, dňa 04.03.2024

Vypracoval: Mgr. Drahomíra Salihbegović

Schválil: Mgr. Peter Martinisko