Projekt TREBUCHET II

Projekt TREBUCHET II

V roku 2023 sa Trenčianske múzeum v Trenčíne spolu s partnerským mestom Bučovice (Česká republika) spojilo v projekte TREBUCHET II, ktorý nadväzoval na úspešný projekt  TREBUCHET - TREnčín, BUčovice, CHránime Európske Tradície,  v rámci ktorého bolo zrekonštruované južné opevnenie Trenčianskeho hradu a Kalvária v Bučoviciach.

TREBUCHET IIV rámci cezhraničnej spolupráce reagovali na výzvu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a žiadali o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2023/15, ktorú vyhlásilo ministertvo v roku 2023.
Celková zazmluvnená cena pre celý projekt bola vo výške 102 151,30 €. 
Projekt TREBUCHET II sleduje naplnenie konkrétnych cieľov výzvy, menovite Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.  V nadväznosti na projekt TREBUCHET - TREnčín, BUčovice, CHránime Európske Tradície bol projekt TREBUCHET ii  koncipovaný na vybavenie rekonštruovaných priestorov mobiliárom, ktorý umožňuje kvalitnejšie kultúrne využívanie dotknutých priestorov. 

Projekt "TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske tradície" vytvoril možnosť vzniku nových partnerstiev, pričom predkladateľmi projektu TREBUCHET II. sú Trenčianske múzeum v Trenčíne a mesto Bučovice. Partneri projektu TREBUCHET II. sa zamerali na skvalitnenie doplnkovej infraštruktúry k zrekonštruovaným a zrevitalizovaným historicky významným lokalitám, riešených v rámci projektu TreBuChET. Doplnková infraštruktúra bude realizovaná v areáli Trenčianskeho hradu a v Lesoparku Hradisko a Kalvárie v Bučoviciach. V projekte TREBUCHET II. sa partneri projektu zamerali na oživenie tradície sladovníctva, chmeľovníctva a pivovarníctva, ktoré je pre Slovanov typické už od 6. storočia, kedy prišli na naše územia. S využitím obstaranej doplnkovej infraštruktúry budú zorganizované podujatia v Bučoviciach v Lesoparku Hradisko a Kalvárie a v Trenčíne na Trenčianskom hrade, pričom hlavným motívom podujatí bude Tradície nás spájajú – ako doma, tak aj u susedov. Podujatia budú venované tradíciám sladovníctva, chmeľovníctva a pivovarníctva, s bohatým sprievodným programom pre širokú verejnosť. Spoločnou realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu ďalšieho uceleného tematického produktu na zvýšenie atraktívnosti a návštevnosti dotknutých území.

Za využitie obstaraného vybavenia budú zorganizované akcie v Bučoviciach v Lesoparku Kalvárie a v Trenčíne na Trenčianskom hrade, pričom hlavným motívom akcií bude: Tradície nás spájajú - od folklóru po pivovarníctvo.

Južné opevnenie Trenčianskeho hradu bolo v rámci projektu vybavené nasledovným mobiliárom:

- prenosné pódium ( 1 kus)

- prenosná rozkladacia tribúna (1 kus)

- exteriérové reflektory so stojanom(10 kusov)

- pivné sety (10 kusov)

- smetné koše (5 kusov)

- exteriérové stojany na propagačné materiály (2 kusy)

- vlajky, ktoré sú umiestnené v južnom opevnení (24 kusov)

- dobové remeselné stánky (10 kusov)

v celkovej hodnote 61 100 €.

 

V rámci projektu bolo natočené aj videopozvánka, ktorá prezentuje obe mestá a pozýva návštevníkov do oboch regiónov. 

TREBUCHET II

Vybavenie získané v rámci projektu bude použité na podujatí " TRADÍCIE NÁS SPÁJAJÚ", ktoré je súčasťou projektu a zároveň bude využívané počas ostatných podujatí, ktoré sa budú konať v južnom opevnení Trenčianskeho hradu.

pozvánka TREBUCHET II

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANý EURÓPSKOU ÚNIOU ZO ZDROJOV EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI PROGRAMU INTERREG V-A SK-CZ.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) je jedným z hlavných nástrojov financovania európskej politiky súdržnosti. Jeho cieľom je prispievať k znižovaniu rozdielov medzi úrovňami rozvoja európskych regiónov a zvyšovať životnú úroveň v najviac znevýhodnených regiónoch. Osobitná pozornosť sa venuje regiónom, ktoré trpia vážnymi a trvalými prírodnými alebo demografickými znevýhodneniami, ako napríklad najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou zaľudnenia a ostrovné, cezhraničné a hornaté regióny.

-

Fotogaléria

15 fotografií